תקנון אתר "בורדרליין"

 1.  מבוא 
  אתר בורדרליין (להלן: "האתר"), הינו אתר ברשת האינטרנט אשר משמש כחנות מקוונת למכירת בגדי תלבושת אחידה, מוצרי חזרה ללימודים מוצרים נלווים ומוצרי אופנה לכל המשפחה באמצעות האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת א. בורדרליין אופנה בע"מ (להלן: "החברה") . 
 2.  הגדרות
  2.1    "הלקוח":   גולש באתר, משתמש, רוכש או מבקש להשתמש בשירותים, אשר עומד בתנאי השימוש בתקנון, המפורטים בסעיף 4 להלן.
  2.2    "שימוש": כל פעולה שמבצע הלקוח באתר, לרבות גלישה באתר, רכישת מוצרים, בקשות שונות וכל שימוש אחר שמתבצע באמצעות האתר. 
 3.  כללי
  3.1    בטרם שימוש כלשהו באתר, יעיין הלקוח בתקנון. התקנון מהווה הסכם בין הלקוח ובין החברה, לכל דבר ועניין, והוא בלבד מסדיר את היחסים בין הצדדים. כל שימוש באתר מהווה הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על פי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לכל תנאי והוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
  3.2    התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 4.  התנאים לשימוש באתר
  4.1    הלקוח הינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות או לחלופין – קיבל אישור של האפטורופוס החוקי שלו לביצוע פעולות אלה ולשימוש באתר על פי תנאי התקנון. כל פעולה שתבוצע על ידי מי שאינו כשיר באישור האפוטרופוס החוקי מהווה הסכמה של האפוטרופוס לתקנון זה.
  4.2    ברשות הלקוח כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף.
  4.3    ברשות הלקוח תא דואר אלקטרוני תקין.
  4.4    הלקוח מילא נאמנה את הפרטים הדרושים מילוי כמפורט בסעיף 5 להלן. 
  4.5    הרכישה מתבצעת על ידי הלקוח לצרכי שימוש אישי ולא למכירה לגורם אחר.
  4.6    הלקוח הינו בן 18 שנים ומעלה

 5.  רכישת בגדים ומוצרים נלווים באמצעות האתר
  5.1    הבגדים והמוצרים המיועדים למכירה באמצעות האתר (להלן: "הבגדים", ״המוצרים״)  מפורסמים ברשימות המיועדות לכך באתר, ומתעדכנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
  5.2    החברה אינה מתחייבת לספק בגדים ו/או מוצרים שאזלו מהמלאי. במידה שמוצר אזל, תישלח מהחברה הודעה ללקוח על כך שהבגד ו/או  המוצר אינו מצוי במלאי והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה. היה ומסיבה כלשהי יחויב הלקוח בגין ביצוע הזמנה שלא סופקה מסיבה התלויה בחברה יידע הלקוח את החברה בדבר החיוב, והחברה תשיב ללקוח את הסכום בו חויב, וזאת כנגד הצגת אסמכתה המעידה על ביצוע חיוב כאמור.
  5.3    בכדי לרכוש בגדים ומוצרים באמצעות האתר, ימלא הלקוח את טופס ההזמנה המצוי באתר, על גביו יתבקש לציין מה ברצונו לרכוש. 
  5.4     אמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל, למעט דיינרס קלאב ואמריקן אקספרס. כחלק ממילוי טופס ההזמנה יתבקש הלקוח להזין את מספר כרטיס האשראי שלו ואת תאריך פקיעת תוקפו. הלקוח מתבקש למלא את הפרטים החייבים במילוי על גבי טופס ההזמנה באופן מלא ומדויק. .אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו/או מילוי הטופס בחסר ו/או אי קליטת ההזמנה כתוצאה משיבוש כלשהו,  לרבות בשל בעיה בתיאור המוצר הנרכש בשל בעיה טכנית כלשהי, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי החברה, מבלי שתעמוד ללקוח כל זכות לקבלת פיצוי מהחברה בשל כך.
  5.5    אך ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה המתוארת בטופס ההזמנה  (להלן:" מועד השלמת ההזמנה") תיראה ההזמנה כהזמנה שהושלמה. 
  5.6    חיוב כרטיס האשראי יתבצע במועד ההזמנה.
  6.   המחירים המפורסמים באתר
  6.1    המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באתר החברה, הינו המחיר שהיה רשום באתר החברה במועד השלמת ההזמנה.
  6.2    המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין,  אלא אם כן צוין אחרת.  החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  6.3    מובהר כי למחיר הנקוב באתר יתווספו דמי טיפול ומשלוח על פי התעריפים הנקובים באתר.
  6.4    החברה עושה כל שביכולתה לבדוק ולוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר ובפרסומים שונים של החברה. יחד עם זאת,  אין ביכולתה של החברה להתחייב ו/או  לערוב לכך שלעולם לא יפורסמו מחירים שגויים באתר החברה ו/או בפרסומים שונים של החברה באמצעי הפרסום העומדים לרשותה. 
  6.5    היה ובמועד השלמת ההזמנה יתברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי, תודיע החברה על כך ללקוח ותעדכן אותו במחיר הנכון. לאחר קבלת אישור הלקוח בכתב למחיר הנכון, תבוצע ההזמנה בשנית, על פי המחיר הנכון.  היה ולא יתקבל אישור מהלקוח בכתב למחיר הנכון בתוך 3 ימי עסקים,  תהא החברה רשאית שלא לספק את הבגד ו/או המוצר שהוזמן, במחיר השגוי וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה בקשר לאי הספקת המוצר כאמור.
 6.  מועדי ואופן אספקה
  7.1    ההזמנה תסופק באמצעות חברת שליחויות שתבחר ע"י החברה לכתובת שתימסר על ידי הלקוח בעת מילוי טופס ההזמנה, הכתובת תהיה בישראל בלבד. 
  או איסוף עצמי ממחסני החברה.
  7.2    עלות משלוח המוצרים תהיה כמצוין בטופס ההזמנה.
  7.3    ההזמנה תסופק ללקוח במסגרת מועדי האספקה המפורטים באתר. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי ימי עסקים הנהוגים בישראל. זמן המשלוח הוא עד 14 ימי עסקים מתאריך ההזמנה באתר ובכפוף למלאי קיים.
  7.4    במקרה שהמוצרים המצוינים בהזמנה לא יימסרו ללקוח ו/או יוחזרו לחברה בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת שנרשמו בטופס ההזמנה, יחויב הלקוח בכל תשלום בו תיאלץ החברה לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה.
 7.  החלפות, החזרים וביטול הזמנות
  8.1    הלקוח יהיה רשאי להחליף בגד ו/או מוצר שנרכשו על ידו באמצעות האתר בבגד ו/או מוצר אחר באתר, בסכום זהה למחיר הבגדים ו/או המוצרים שהוחזרו או בסכום שונה, בתוך לא יאוחר מ-14 ימים מיום מסירתם לידיו. החלפות יתבצעו ע"י חברת המשלוחים. יובהר, כי החזרות פריטים יתבצעו ע"י הלקוח בעזרת מדבקת גוביינא דרך דואר ישראל למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את הבגד ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו הם נמסרו לו על ידי החברה.
  8.2    הלקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע באתר, בתוך לא יאוחר מ-14 ימים, מיום מסירת הבגד ו/או המוצר לידיו. במקרה כזה יהיה עליו להחזיר על חשבונו, למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את הבגד ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו נמסר לו על ידי החברה.
  8.3    במקרה שהביטול נבע מפגם בבגד ו/או  במוצר ו/או מאי התאמה בין הפרטים שנמסרו ללקוח ביחס לבגד ו/או למוצר באתר החברה לבין הבגד ו/או המוצר שסופקו לו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר במלואו, מבלי שייגבו דמי ביטול כלשהם.
  8.4    במקרה שהביטול נעשה שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
  8.5    יובהר כי בגד ו/או מוצר אשר יושחתו ו/או יוחזרו שלא במצב זהה למצב בו נמסרו ללקוח על ידי החברה ו/או יוחזרו לאחר חלוף 3 הימים מיום מסירתם לידי הלקוח, לא יתקבלו על ידי החברה, ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי כלשהו בגינם.
  8.6    יובהר כי חולצה או כל מוצר אחר אשר הודפס עליהם סמל בית ספר, לא יוחזר למעט אם המוצר פגום.

8.7 יובהר כי על פי חוק לא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרי הלבשה תחתונה. 

 1.  הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות
  9.1    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  את הפעילות באתר  ו/או לבטל הזמנה, לפני או לאחר מועד השלמתה.
  9.2    בכל מקרה בו ביטלה החברה הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו.
  9.3    היה והחברה תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.
 2. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
  10.1    מסירתם לחברה של הפרטים האישיים הנדרשים במלואם מהווה תנאי הכרחי לטיפול בהזמנת לקוח אך לא חלה חובה למסור לחברה פרטים אלו. עם זאת, אי מסירת פרטים, מסירת פרטים שגויים, או מסירת חלק מהפרטים עלולים לפגוע בשירות הניתן על ידי החברה ו/או למנוע יצירת קשר עם הלקוח. 
  10.2    כל מידע שימסור הלקוח לחברה במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי החברה בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב- 1982.
 3.   הגבלת אחריות
  11.1    האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא "as is" בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה. הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין איכות השימוש באתר, ו/או בגין קלקולים ו/או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של החברה אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר. החברה תיראה כמי שמילאה את חובותיה כלפי הלקוח עם ביצוע ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה, והיא לא תישא בכל אחריות כלפיו במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.
  11.2    החברה עושה מאמצים לספק את הבגדים ו/או המוצרים המצוינים בטופס ההזמנה כשהם במצב טוב ושמיש.
  11.3    החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפיה בשל איחורים בהספקת המוצרים שהוזמנו או כתוצאה מפגם שנגרם למוצר, לאחר צאתו מידי החברה, אלא אם כן ייקבע בפסק דין חלוט, כי הנזק למוצר נגרם בשל רשלנות חמורה מצד החברה. מובהר, כי במקרה כזה יוגבל סכום האחריות של החברה, לסכום השווה למחיר שנקבע בטופס ההזמנה ביחס למוצר הפגום.
  11.4    .החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח נשמרים במחשבי החברה באופן מוצפן ומאובטח, על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. ואולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  11.5    החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.
 4.  זכויות קניין רוחני
  כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות העיצוב, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הטקסטים, סימני המסחר, המדגמים, בסיסי הנתונים, המפרטים והעיצוב הגרפי, וכן כל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולא ייעשה כל שימוש בהם בניגוד להוראות תקנון זה ובלא אישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, ככל שתינתן. איסוף נתונים מתוך האתר באמצעות תוכנה או באמצעי אחר הינו אסור. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. 
  13.    הודעות 
  אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויבת החברה לפי תקנון זה לשלוח הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הודעה טלפונית, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי הלקוח.  ההודעה תישלח בתוך שני ימי עסקים ממועד קרות האירוע בגינו מחויבת החברה לפי תקנון זה, לשלוח הודעה. משלוח הודעה באחת הדרכים האמורות, יהווה מילוי חובת ההודעה של החברה על פי תקנון זה.
  14.    שונות
  14.1    הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החברה והן מפרטות את כלל חובות החברה כלפי הלקוח ואת כלל זכויותיו, בקשר עם כל פעולה שתבוצע על ידו באמצעות האתר, לרבות אך לא רק רכישה ומכירה של בגדים ו/או מוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר. 
  14.2    החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום התקנון המעודכן באתר החברה.
  14.3    בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה.
  14.4     הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.
  14.5    תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח והחברה וביחד עם כל שאר התנאים שיכללו ויופיעו בדפי האתר והוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח .הדין החל על הוראות תקנון זה, חוזה המכר וכל התקשרות בין הלקוח לבין החברה, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

משלוח חינם בהזמנה מעל 199 ₪ 

החברה שומרת לעצמה להפסיק את המבצע בכל עת.

בשל העומס זמני האספקה עלולים להתארך מעט.

 

ט.ל.ח

 1.  . שאלות, בירורים ושירות לקוחות
  בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר החברה ו/או בקשר להוראות תקנון זה ניתן לפנות לחברה בכתובת: support@borderline.co.il

משרדי החברה: רח' אברהם בומה שביט 3, אולם 43 קומה 1, ראשון לציון - שימו לב: ניתן לבצע איסופי הזמנות בלבד בכתובת זו.
במקרים אלו אנא פנו לכתובת: support@borderline.co.il

טלפון - 050-7469777