מדיניות פרטיות

חברת א. בורדרליין אופנה בע"מ ח.פ. 514547587 (להלן: "החברה"), המפעילה את אתר בורדרליין (להלן: "האתר"), מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד אוספת החברה מידע ואיך משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. אנו ממליצים לקרוא בעיון מדיניות זו.

הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מותנים בהסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתקנון. הוראות מדיניות זו משלימות את התקנון ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו, ויפורשו בצוותא.

המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו

כדי לבצע הזמנות באתר, יהיה עליך למסור פרטים אישיים, לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי, חשבון ביט, אפל פיי, או גוגל פיי.

באפשרותך ליצור חשבון משתמש אישי באתר הדורש הרשמה. ניתן לבצע הרשמה כאמור באמצעות חשבון הפייסבוק שלך ו/או צד שלישי אחר ו/או באמצעות הרשמה באתר. במסגרת ההרשמה באתר תידרש למסור מידע אישי, לרבות פרטי חובה - כתובת דוא"ל, כתובת מגורים וסיסמא, ופרטים שאינם חובה - מספר זהות, תאריך יום הולדת, דרכי התקשרות נוספים. לא ניתן ליצור חשבון אישי ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה.

באפשרותך להירשם לניוזלטר של החברה (להלן: "הניוזלטר"), באמצעות מסירת פרטים אישיים, לרבות פרטי חובה - שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.. רישום לניוזלטר יאפשר לך לקבל מידע על הנחות, מבצעים ושירותים נוספים מהחברה.

באפשרותך לשתף תכנים באתר ו/או בעמודי הרשתות החברתיות של החברה, לרבות תמונות (להלן: "תוכן משתמש").

בעת הגלישה באתר והשימוש בו נאסף עלייך מידע באופן אוטומטי, כגון המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, פרטים לגבי מאפייני המחשב, הדפדפן ומערכת ההפעלה שמהם בוצעה תקשורת למערכת, השפה בה נעשה שימוש, מידע על השירותים בהם השתמשת ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה, לרבות פעולות שביצעת, מנין הגעת לאתר, עמודים בהם צפית, משך הפעילות שלך באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, פרסומות בהן צפית באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד, בעיקר - אך לא רק - לצרכי מחקר עסקי, למידה ושיפור השירות וכמפורט להלן. דרכי האיסוף של מידע זו כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני ההתקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת באתר.

כל המידע המצוין בסעיף 1 זה יקרא להלן: "המידע".

על פי חוק, לא חלה עליך חובה חוקית למסור לחברה את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. ואולם, הנך מצהיר כי ידוע לך כי החברה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר ומתן שירותים שונים אם לא תקבל את הסכמתך ו/או את פרטי המידע הנדרשים.

המידע הנאסף (לרבות פרטי הפעולות שתבצע באתר) נשמר במערכות החברה, וייתכן שגם אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע ואצל חברות אחרות כמפורט להלן (כגון חברות סטטיסטיקה ופרסום ונותני שיורת של החברה), שעשויים לשמור את המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הינך מאשר בזאת את העברת המידע כאמור במדיניות פרטיות זו.

בנוסף, המידע, פרט לפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, יישמרו במאגר המידע של החברה (כפי שמוגדר להלן).

למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מחויבת לשמור את המידע האמור והיא עשויה למחוק אותו או את חלקו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה וצרכיה.

מאגר המידע של החברה

מאגר המידע של החברה רשום, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"), והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלוונטי אחר.

במסירת המידע הנך נותן את הסכמתך שהמידע ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון ומדיניות הפרטיות ולפי כל דין. בנוסף, ייתכן כי המידע ישמר במאגרי מידע של צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, בישראל או מחוצה לה.

מבלי שהדבר יהווה משום ייעוץ משפטי, נביא לידיעתך כי (נכון למועד כתיבת מדיניות פרטיות זו) בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, והכל בכפוף להוראות הדין. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר מסרב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

משתמש אשר מעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע מחויב להודיע על כך לחברה באמצעות בקשה בכתב דואר אלקטרוני שלהלן: support@borderline.co.il  . בקבלת בקשה כאמור החברה תפעל להסרת המידע של המשתמש ממאגר המידע תוך זמן סביר.

במקרה של מחיקת החשבון האישי ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות שיווקיות אליך.

 

שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

אנו משתמשים או עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך -

לצרכי עבודה שוטפת של האתר והשירותים, לרבות טיפול בביצוע ותפעול פעולה שהנך צד לה, וכן הזמנות ומשלוחים.

ניתוח הפרופיל שלך כמשתמש באתר וכמבצע עסקאות באתר, בין היתר על מנת לאפשר לך ליהנות מהשירותים המוצעים באתר בהתאם לבחירותיך והעדפותיך.

בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו.

שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.

שליחת הודעות בדואר אלקטרוני, באמצעות הודעה לאזור האישי שלך באתר או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על מבצעים והטבות וכן כל מידע שיווקי ופרסומי אחר על החברה. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, לשם כך עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה.

יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.

ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.

משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה.

תפעולו התקין ופיתוחו של האתר (ומתן וביצוע השירותים המוצעים בו) או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.

כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות, בתקנון באתר או בכל הסכם אחר בינך לבין החברה.

קבצי Cookies וטכנולוגיות דומות

קבצי Cookies הינם קבצי טקסט קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המכשיר שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה משתמשת בקבצים מסוג Persistent Cookiesאשר מסייעים לחברה לשמור את מאפייני האתר והעדפותיך בעת גלישה באתר; Session Cookies שיישארו באופן זמני במכשירך עד תום הגלישה באתר; וכןThird Party Cookies אשר מקורם בצד ג' שאינו החברה והמאפשרים לחברה לתפעל את האתר, לרבות Facebook Pixel המאפשר לזהות את מקור גלישתך לאתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו ומדיניות הפרטיות של Facebook. לאחר תום הגלישה באתר, קבצים אלו יישארו במכשירך למשך תקופה או עד אשר תמחק אותם.

החברה אינה מחייבת אותך לקבל Cookies, ובאפשרותך להימנע מקבלתם בכל עת, וכן לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies, וזאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש, כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המכשיר שלך. יחד עם זאת, ככל שתעשה כן, אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול כראוי וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

פרסומים ופרסומות

החברה תהא רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת מדי פעם, בדרכים שונות (לרבות באמצעות SMS או בדואר אלקטרוני), בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם").

החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

דיוור של הצעות שיווקיות

החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני, בSMS או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע.

מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר עבור אחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר לצדדים שלישיים בהתאם לאמור להלן:

קיבלנו את הסכמתך לכך. לעניין זה ,"הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או במשתמע.

לעזור לנו להפעיל את האתר ו/או לספק לך שירותים, בין היתר באספקת ההזמנה דרך שירות משלוחים חיצוני, וכן לחברות סליקת אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנות באתר.

לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים המוצעים בו.

לצורך חשיפת התחזות ובדיקת אמיתות הפרטים שמסרת.

במקרה שהחברה נדרשת לכך על פי חוק או במקרים בהם החברה מאמינה בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת לציית להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים ו/או להגן על זכויותיה או קניינה או זכויות אלה של צד שלישי. בנוסף במקרה של הפרה או ניסיון להפרת התקנון ו/או נקיטת הליכים משפטיים בינך לבין החברה או גורם שלישי, לרבות לצורך גביית כל חוב שלך לחברה, נהיה רשאים למסור את פרטיך המלאים והמידע האישי כנדרש לצורך הליך כאמור.

העברת מידע לרשויות (לרבות רשויות המס, רשויות הלבנת הון ו/או רשויות למלחמה בטרור) ככל שהעברה כזו נדרשת על פי הדין.

לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג או תעביר את הפעילות באתר לפעילות של צד שלישי (להלן- "התאגיד הנוסף") - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד הנוסף אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו והתקנון.

מדיניות זו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות החברה או מופעלים על ידה ("קישורים"). הגלישה בקישורים אלו אינה באחריות החברה ומדיניות זו אינה חלה עליהם, ולכן מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של קישורים אלו, לפני הגלישה או השימוש בהם.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה רשאית להיעזר בחברות שונות או בכלים של צדדים שלישיים המספקים לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר(כגון Google Analytics). הצדדים השלישיים כאמור אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר, בקרה ושיווק. כפי שצוין לעיל, החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע הסטטיסטי האמור, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה. המידע אשרGoogle Analytics אוספת לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלGoogle Analytics

שימוש במידע של קטינים

המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר.

האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר חלה על ההורים בלבד, בהתאם לאמור בתקנון. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון ומדיניות פרטיות זו.

נהלי אבטחה וסודיות המידע

החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים המקובלים בתעשייה למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר (הן בזמן מסירת המידע והן לאחר קבלתו). אמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לפגיעה בפרטיות המשתמשים, אך, עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולכן החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה לפי כל דין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017.

החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל תקשורת של פרטי כרטיס אשראי באתר או ממנו מאובטחים באמצעות טכנולוגיית EV SSL החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי שלך. בעת ביצוע הזמנה, הנך מזין את פרטי כרטיס האשראי בתוך מסגרת (iframe) המקושרת ישירות לאתר של נותן שירות צד ג' של החברה אשר אחראי על ביצוע הסליקה עבור החברה. המידע המועבר לנותן שירותים זה נשמר במאגריו הוא. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ויועציה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל מקרה בו תהא מחלוקת בינך לבין החברה, בכל עניין שהוא, תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ככל שהדבר דרוש לשם הגנתה, במידה הדרושה לשם כך ובכפוף להוראות כל דין.

אין במדיניות הפרטיות של החברה כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם הרחבת השימוש במידע, תפורסם על כך הודעה במידת הצורך. כל עוד הינך עושה שימוש באתר, באחריותך לעקוב מעת לעת אחר התקנון ומדיניות הפרטיות המפורסמת בו.

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות לכתובת המייל support@borderline.co.il